skip to Main Content
Definitief Behoud Warenar Lijkt Aanstaande!!

Definitief behoud Warenar lijkt aanstaande!!

Door de Stichting Beheer Warenar is een plan ingediend waardoor zowel de Warenar als de theaterfunctie definitief behouden blijven. In opdracht van de gemeente is op het ingediende plan een verdiepingsonderzoek uitgevoerd en de resultaten van dat onderzoek waren dermate positief dat de gemeenteraad vorige week dinsdag besloten heeft om de uitgesproken intentie (waarin was opgenomen dat zowel de Warenar als de theaterfunctie behouden zouden blijven) meer vorm en inhoud te geven. Tevens is door de gemeenteraad aan het College van B&W opdracht gegeven nader in overleg te treden met de grondeigenaar (parochie Augustinus). Concreet betekent dit er daadwerkelijk stappen worden gezet om zowel de Warenar als de theaterfunctie te behouden.

 

Door Jan Pieter Becker

 

Tussen de gemeente Wassenaar en de Stichting Beheer Warenar (SBW) is in juli 2017 een intentieovereenkomst gesloten waarin onder andere werd afgesproken te onderzoeken op welke wijze het theaterprogramma op de huidige locatie zou kunnen worden gecontinueerd waarbij de gemeente het eigenaarschap zou kunnen overdragen aan de SBW.

De einddatum van de overeenkomst was 1 november 2017. De SBW heeft een plan ingediend en dat plan omvat, naast behoud van de theaterfunctie op de begane grond, de realisatie van sociale- en/of vrije sector woningen op de 1e verdieping en mogelijk op de zolder.. Het college heeft met instemming van de SBW besloten op het plan een verdiepingsonderzoek uit te voeren en voor dat onderzoek de Brink Groep in te schakelen.

Nu uit onderzoek van de Brink Groep blijkt dat er voldoende aanknopingspunten zijn om het plan van SBW te laten slagen heeft de gemeenteraad besloten het plan meer vorm en inhoud te geven en kaders vast te stellen voor de toekomst. Aangezien in het plan een ook een woonfunctie is opgenomen zal besluitvorming over een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. En aangezien de Warenar is gebouwd op grond van de parochie Augustinus zal overeenstemming moeten worden bereikt over de overdracht van het pand aan SBW alsmede de rest van het voorgenomen programma. Uit informatie van de parochie blijkt dat niet voor de zomer 2018 besluitvorming op dit onderdeel mogelijk is omdat er thans een heroriëntatie plaatsvindt op het kerkelijk bezit in Wassenaar en de Warenar dus niet voor de zomer van 2018 aan de SBW kan worden overgedragen. .

 

Dat de raad alles zorgvuldig in kaart wil hebben om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming schept duidelijkheid over de toekomstmogelijkheden van de Warenar. Zowel de gemeente Wassenaar als de Stichting Beheer Warenar lijken er alles aan te doen om de Warenar te behouden. Dat de gemeente door de parochie ook verplicht wordt om het achterstallig onderhoud te herstellen draagt bij aan het definitieve behoud van de Warenar!

Back To Top
×Close search
Zoeken